Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №КА - 21/14.09.2023г. до Рамадан Ябанджиев, ул. "Тъжа" №5, гр. Пловдив

Уведомяваме Ви, че за обект:„МЕТАЛНА ГАРАЖНА КЛЕТКА”, разположена под №220, съгласно схема И-14 с приблизителни размери 3,20м х 6,00м поставена върху имот частна общинска собственост АЧОС №2919/2014г. в ПИ  56784.526.63 по КККР на гр.Пловдив в УПИ I – комплексно жил. строителство, кв.6 по плана на кв. „Изгрев”, с адрес: ул.,,Тъжа“ до №5 гр.Пловдив, е издаден Констативен акт №21/14.09.2023г. от Район ”Източен” Община Пловдив.

Със съдържанието на Констативен акт №21/14.09.2023г. може да се запознаете в техническата служба на Район”Източен” – бул. „6-ти септември” №274, гр. Пловдив.

Възражение /жалби/ срещу Констативен акт №21/14.09.2023г., могат да бъдат подавани в 7–дневен срок, считано от ....10.10.2023 год. чрез Кмета на Район ”Източен”, Община Пловдив пред Административен съд – Пловдив по реда на чл.215, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Настоящото съобщение е залепено на обекта на таблото и сайта на Район ”Източен”, Община Пловдив на ...10.10.2023 год. и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

1........../инж. М. Трендафилова/

2....................../инж. С. Тафрова/