Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №КА - 16/14.07.2023г. до Лазарин Лазаров, ул. "Златорог" №10

СЪОБЩЕНИЕ  № КА - 16 /14.07.2023г.

ДО ЛАЗАРИН АТАНАСОВ  ЛАЗАРОВ

адрес:гр.Пловдив,ул.“Златорог“№10

Уведомяваме Ви, че за обект: „СТАЦИОНАРЕН ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ-търговска дейност с бяла дограма,  с приблизителни размери 2,00м./3,17м. поставен върху имот частна общинска собственост АЧОС № 3392/18.06.2018г. в ПИ 56784.526.216 по КККР на град Пловдив в УПИ I- КЖС,кв.12-нов по плана на кв.“Изгрев“,гр.Пловдив с адрес:гр.Пловдив,ул.“Златорог“ № 10, е издаден КА №  16/14.07.2023г. от извършена проверка от служители на  Район „Източен”, Община Пловдив.

Със съдържанието на КА №  16/14.07.2023г. може да се запознаете в техническата служба на Район”Източен” – бул.„6-ти септември” №274, гр.Пловдив.

Възражение /жалби/ срещу КА №  16/14.07.2023г. могат да бъдат подавани в 7–дневен срок, считано от 10.08.2023 год. чрез Кмета на Район ”Източен”, Община Пловдив пред Административен съд – Пловдив по реда на чл.215, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Настоящото съобщение е залепено на обекта и на таблото, намиращо се в Район ”Източен”, Община Пловдив на 10.08.2023 год. и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

1............................./инж.М.Стойнова/

2............................/инж. М.Трендафилова/

3............................../инж.С.Тафрова/