Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Златка Христодулова, ул. “Братя Свещарови” № 5, ет. 5, ап. 18, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 6

08.02.2024 г.                           

ДО

ЗЛАТКА ХРИСТОДУЛОВА

ул. Братя Свещарови № 5, ет. 5, ап. 18

ПЛОВДИВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви,  че с обява изх. № 1001 – 6 от 12.01.2024 г. е издадена заповед № 23ОА-3157 от 08.12.2024 г. за отмяна на заповед  № 23ОА-2116 от 28.08.2023 г. , за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.1 по плана на „Втора Каменица“, гр. Пловдив.

Проектът е изложен в район “Източен” в стая № 37, гр. Пловдив,  бул.”6-ти септември” № 274.

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, пряко заинтересованите страни могат да обжалват заповедта, относно нейната законосъобразност, чрез район “Източен”- Община Пловдив, пред Административен съд - Пловдив.

Справки могат да се правят в работни дни от 8:30 до 10:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

 

 

 

НАЧАЛО НА СЪОБЩАВАНЕ: 08.02.2024 Г.