Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Ясен Кехайов

Изх. № 1001 – 773 (2)

27.03.2024 г.

 

ДО

Ясен Кехайов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви,  че със Заповед  № 24ОА-389 от 19.02.2024 г. е  одобрен проект за  ПУП – ПРЗ на част от  кв. 2 по плана на „ИИЗ – IV част“, гр. Пловдив,  който засяга Вашия имот.

 

Проектът е изложен в район “Източен” в стая № 37, гр. Пловдив, бул.”6-ти септември” № 274.

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, пряко заинтересованите страни могат да обжалват заповедта, относно нейната законосъобразност, чрез район “Източен”- Община Пловдив, пред Административен съд - Пловдив.

Справки могат да се правят в работни дни от 8:30 до 10:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

 

 

 

НАЧАЛО НА СЪОБЩАВАНЕ: 27.03.2024 г.