Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Величка Паламудова, ул. "Калина" №24, гр. Пловдив

Изх. № 9400 -371/2/

От 05.06.2023 год.

ДО

Величка Ангелова Паламудова

ул. „Калина“ № 24

ПЛОВДИВ

 

 

                                                       С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Във връзка с чл. 185 ал. 2 от ЗУТ и заявление с вх. № 9400 371/2/ 12.05.2023 год. Ви уведомяваме, че е постъпило искане и е одобрен проект  отАнастас Стоянов Каменов за преустройство и промяна предназначението на апартамент с идентификатор 56784.526.177.2.1 по КК и КР на първи етаж в хлебарница с вход отвън .

В 14- дневен срок от получаване на настоящето може да се запознаете с проектната документация в сградата на район „Източен“ бул. „Шести септември“ № 274 стая № 37 в работни дни от 8,30 до 10,00 часа и от 13,00 до 15,00 часа и да изразите мнение и становище по искането.

С уважение,

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ:

 /Йорданка Игнатова/