Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Симона Господинова, ул. "Богомил" №106, ет. 7, ап. 55, гр. Пловдив

Изх. № 1001-855/27.02.2024 год.

ДО

Симона Господинова

ул. „Богомил“ № 106, ет. 7, ап. 55

ПЛОВДИВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви , че на 29.01.2024 г.е издадена скица-виза за проучване и проектиране на: „Надстройка над съществуваща сграда с идентификатор 56784.528.417.2“ в УПИ II-313 кв. 25-нов, по плана на кв. „Втора Каменица“- гр. Пловдив, ул. „Варна“ № 40.

На основание чл. 140 ал. 3 от ЗУТ в 14 дневен срок от получаване на съобщението, пряко заинтересованите страни могат да обжалват визата , относно нейната законосъобразност, чрез район “Източен” пред Административен съд - Пловдив.

Скица-виза се намира в район “Източен”-Община Пловдив, в стая № 37, бул.”Шести септември ”№ 274.

Справки могат да се правят в дните : всеки работен ден  от 9,00 до 10,00 и от 13,00 до 14,00 часа.

НАЧАЛО НА СЪОБЩАВАНЕ: 27.02.2024 Г