Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Николай Гайдаров, бул. "Цариградско шосе" №23, вх. А, ет. 3, ап. 6, гр. Пловдив

ДО

НИКОЛАЙ ГАЙДАРОВ

БУЛ.” ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 23

ВХ.А, ЕТ.3, АП.6

ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с непотърсено от Вас писмо, следва да се явите в Администрацията на Район „Източен“ – гр. Пловдив, бул. 6-ти септември №274, служба „Жилищно настаняване“, гише №8 в 14 дневен срок от публикуването на настоящето съобщение за получаване на писмо с изх. №5300-255/1/06.02.2024г.

 

 

 

 

 

Изготвил:

Валентина Тодорова

Гл. специалист „ ЖН“