Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Недка Сердарева, бул. "Санкт Петербург" №43А, гр. Пловдив

Изх. № 1001 - 835

10.01.2024 г.

 

ДО

НЕДКА СЕРДАРЕВА

бул. „Санкт Петербург“ № 43А

П Л О В Д И В

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че с Протокол № 34 от  24.11.2023 г. точка № 10 на ЕСУТ при Община Пловдив  е разгледан  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв. 27 – нов, кв. 53 – стар по плана на кв. „Първа, Втора Каменица и кв. Чайка“, гр. Пловдив, което засяга Вашия имот.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен  срок от получаване на настоящето съобщение можете да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до район „Източен”.

Проектът е изложен в стая № 37 на район „Източен”, гр. Пловдив, бул.”Шести септември” № 274.

Справки могат да се правят в дните : понеделник до петък от 8:30 до 10:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало на съобщаване: 10.01.2024 г.