Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Ивелина Христова, гр. Пловдив

Изх. № 9400-2329                           

04.01.2024 год.

ДО

ИВЕЛИНА ХРИСТОВА

ПЛОВДИВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви , че на 11.12.2023 г.е издадена скица- виза за проучване и проектиране на:  „Възстановяване на гаражна масивна клетка“ в УПИ IV-314 ,кв. 25-нов, по плана на кв. „Втора Каменица“- гр. Пловдив, ул. „Месемврия“ № 49а

На основание чл. 140 ал. 3 от ЗУТ в 14 дневен срок от получаване на съобщението, пряко заинтересованите страни могат да обжалват визата , относно нейната законосъобразност, чрез район “Източен” пред Административен съд - Пловдив.

Скица-виза се намира в район “Източен”-Община Пловдив, в стая № 37, бул.”Шести септември ”№ 274.

Справки могат да се правят в дните : всеки работен ден  от 9,00 до 10,00 и от 13,00 до 14,00 часа.

Начало на съобщаване 04.01.2024 г