Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до "ИТА ЕФЕКТ" ООД, Управител: Елена Александрова, ул. "Кораб планина" №27, гр. София

Изх. № 1001 – 351 – (2)

01.08.2023 г.                           

ДО

„ИТА ЕФЕКТ“ ООД

Управител: Елена Николова Александрова

ул. „Кораб планина“ № 27

С О Ф И Я

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви,  че със заповед  № 23ОА - 1820 от 25.07.2023 г. е  одобрен ПУП – ПРЗ на част от  кв. 19 нов по плана на МФЗ „Изток“ гр. Пловдив,  което засяга Вашия имот.

 

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, пряко заинтересованите страни могат да обжалват заповедта, относно нейната законосъобразност, чрез район “Източен” пред Административен съд - Пловдив.

Проектът е изложен в район “Източен” в стая №  37 бул.”Шести септември”   № 274 и е качен на сайта на района.

Справки могат да се правят в работни дни от 8:30 до 10:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

 

 

 

С уважение,

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ:

Инж. Йорданка Игнатова