Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Домоуправителя на вх. В, ул. "Ландос" №18, бл. 207, вх. "В"

Изх.№ 7000-371/3/

27.07.2023 г.  

ДО

Домоуправителя на вх. „В“

Ул. „Ландос“ № 18, бл. 207, вх. „В“

П Л О В Д И В

                                                                С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че с разрешение за строеж 11 от 27.07.2023  год. е  позволено на:

            АТАНАС СТОЯНОВ КАМЕНОВ

 

            Да извърши строителство на обект: „ Преустройство и промяна предназначението на апартамент с идентификатор 56784.526.177.2.1 на първи етаж в бл. 207 в хлебарница с вход отвън“,

с местонахождение:  УПИ I-526.186, жск и магазини, кв. 11 по плана на кв. „Изгрев“ –               гр. Пловдив, в имот с иденификатор 56784.526.177 по КК и КР на гр. Пловдив – бл. 207, ул.“Ландос“ № 18.

 

Настоящето съобщение на основание чл. 149 ал. 1 от ЗУТ и подлежи на  обжалване в 14 дневен срок пред Административен съд Пловдив чрез район „Източен“.

           

С уважение,            

Йовка Гудева

Гл. специалист „УП-ПУП“