Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Десислава Чапа, ул. "Малина" №14, бл. 138, вх. Б, ет. 4, ап. 7, гр. Пловдив

ДО

ДЕСИСЛАВА ЧАПА

УЛ.” МАЛИНА” № 14, БЛ.138,

ВХ.Б, ЕТ.4, АП.7

ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с непотърсено от Вас писмо, следва да се явите в Администрацията на Район „Източен“ – гр. Пловдив, бул. 6-ти септември №274, служба „Жилищно настаняване“, гише №8 в 14 дневен срок от публикуването на настоящето съобщение за получаване на писмо с изх. №5300-255/1/06.02.2024г.

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Валентина Тодорова

Гл. специалист „ ЖН“