Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Покана за изпълнение на парични задължения - Димитър Дамаскинов

Изх. № 7000-475

10.07.2023г.

ДО ДИМИТЪР ИВАЙЛОВ ДАМАСКИНОВ

Представляващ

СЕВЪН ХИЛС ЕНД КО“

бул. "Никола Вапцаров"№89, ет.4, ап.11

гр. Пловдив

ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Уважаеми Г-н/Г-жо/ Дамаскинов,

Във  връзка с извършена проверка за установяване на задължения  за такса за ползване на имот-общинска собственост  за  търговска дейност съгласно Раздел II от ЗМДТ,  чрез  поставяне на маси за открито сервиране  по чл. 56 от ЗУТ, находящи се на бул. „Източен“ №22, се установява, че извършвате търговска дейност на общински  терен по разрешение:  № М-02-И-321/20.04.2022г. Въз основа на него дължите съответно: 6 916.66лв. /с ДДС/ и лихви за просрочие към тях, начислени към 07.07.2023г. На основание чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  /ДОПК/,  във връзка с чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ще бъде предприета процедура по принудително събиране на цитираната по-горе сума.

В случай, че в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящата покана не започнете да погасявате цитираната  по-горе сума, същата  ще бъде събрана по реда на ДОПК, като към нея  ще бъдат добавени законна лихва, държавни такси и сума за адвокатски и/или юрисконсулски хонорари.

 С уважение:

 

 Иван Стоянов

 Кмет на район „Източен”

АП

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 от ДОПК

На  07.08.2023г.  долуподписаната Дина Гочева Люцканова – гл. ескперт „Ф и СД“ постави на информационното табло и електронната страница на Район „Източен“ , копие от писмо Изх.№ 7000-475/10.07.2023г. изпратено на Димитър Ивайлов Дамаскинов, представляващ „Севън Хилс Енд Ко“, с адрес: бул. „Никола Вапцаров“, като същата се връща непотърсена от лицето Димитър Йвайлов Дамаскинов, видно от справката на „Български пощи“..

На основание чл. 32, ал. 4 от ДОПК съобщението се поставя на информационното табло и се публикува на електронната страница на Район „Източен”.

ДИНА ЛЮЦКАНОВА

Гл. експерт „Ф и СД“