Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Със Заповед № 24 ОА-657/21.03.2024 год., на кмета на община Пловдив се допуска да се изработи: „ПУП-План за регулация и застрояване на част от кв. 30 - нов по плана на кв. „Христо Ботев - север“, гр. Пловдив, който попада в УПИ IV-зеленина, ПИ с ИД 56784.531.2262, гр. Пловдив, община Пловдив.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                    Съобщаваме Ви, че със Заповед № 24 ОА-657/21.03.2024 год., на кмета на община Пловдив се допуска да се изработи: „ПУП-План за регулация и застрояване на част от кв. 30- нов по плана на кв. „Христо Ботев - север“, гр. Пловдив, който попада в УПИ IV-зеленина, ПИ с ИД 56784.531.2262, гр. Пловдив, община Пловдив.

 

                Уведомяваме Ви, че във връзка с гореизложеното, както и на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, в район „Източен“ - Община Пловдив ще бъде  проведено обществено обсъждане на 24.06.2024 г. /понеделник/ от 13.00ч.

 

НАЧАЛО НА СЪОБЩАВАНЕ: 31.05.2024 Г.