Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до "РИЪЛ АУТО" ЕООД - проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 3 по плана на „Многофункционална зона - Изток“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 -250

17.05.2024 г.

 

ДО

„РИЪЛ АУТО“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че с Протокол 8 от  03.04.2024 г. точка № 20 на ЕСУТ при Община Пловдив  е разгледан  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 3 по плана на „Многофункционална зона - Изток“, гр. Пловдив, което засяга Вашия имот.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен  срок от получаване на настоящето съобщение можете да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до район „Източен”.

Проектът е изложен в стая № 37 на район „Източен”, гр. Пловдив, бул.”Шести септември” № 274.

Справки могат да се правят в дните : понеделник до петък от 8:30 до 10:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО НА СЪОБЩАВАНЕТО: 17.05.2024 Г.