Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Илия Димитров Илиев - проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 14-нов  по плана на МФЗ „Изток“  - Пловдив

ИЗХ. № 1001-604                    

28.08.2023 год.

 

 

До

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

Ул...........................................

ПЛОВДИВ                                                         

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че с Протокол № 24, т. 10 от 26.07.2023 год., на ЕСУТ при община Пловдив  е разгледан  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 14-нов  по плана на МФЗ „Изток“  - Пловдив, което засяга Вашия имот.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен  срок от получаване на настоящето съобщение можете да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до район „Източен”.

Проектът е изложен в стая № 37 на район „Източен”, гр. Пловдив, бул.”Шести септември” № 274 и е качен на сайта на района.

Справки могат да се правят в дните : понеделник и петък от 9,00  до 10,00 часа и сряда от 13,00 до 14,00 часа

 

 

  Начало на съобщаване: 04.09.2023 г.