Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП - ПРЗ на част от кв. 9 - нов по плана на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 588

18.08.2023 г.                           

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Съобщаваме Ви,  че със протокол  № 16, т. 6 от 17.05.2023 г. е  разгледан ПУП – ПРЗ на част от  кв. 9 - нов по плана на кв. „Гладно поле“, гр. Пловдив,  който засяга Вашия имот.

 

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен  срок от получаване на настоящето съобщение можете да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта, чрез район „Източен” до Община Пловдив.

Проектът е изложен в район “Източен” в стая №  37 бул.”Шести септември”   № 274 и е качен на сайта на района.

Справки могат да се правят в работни дни от 8:30 до 10:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

 

 

С уважение,

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ:

Инж. Йорданка Игнатова