Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ. 1 - НОВ ПО ПЛАНА НА ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА IV ЧАСТ, ГР. ПЛОВДИВ

Изх. № 1001 – 657

19.09.2023 г.                           

 

 

 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

     Съобщаваме Ви,  че с обява изх. № 1001 – 657 от 19.09.2023 г. е съобщена заповед № 23ОА-2266 от 12.09.2023 г. за ПУП-ПРЗ на част от кв.1 – нов по плана на Източна индустриална зона IV част, гр. Пловдив.

 

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, пряко заинтересованите страни могат да обжалват заповедта, относно нейната законосъобразност, чрез район “Източен” пред Административен съд - Пловдив.

 

Проектът е изложен в район “Източен” в стая №  37 бул.”Шести септември”   № 274 и е качен на сайта на района.

 

Справки могат да се правят в работни дни от 8:30 до 10:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

 

 

 

С уважение,

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ:

Инж. Йорданка Игнатова