Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ IV - ДЕТСКА ГРАДИНА 4 ГРУПИ, УПИ XI - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И УПИ XII - ТРАФОПОСТ НА ЧАСТ ОТ КВ. 1 - НОВ ПО ПЛАНА НА "ВТОРА КАМЕНИЦА" ГР. ПЛОВДИВ