Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ IV - ДЕТСКА ГРАДИНА 4 ГРУПИ, УПИ XI - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И УПИ XII - ТРАФОПОСТ НА ЧАСТ ОТ КВ. 1 - НОВ ПО ПЛАНА НА "ВТОРА КАМЕНИЦА" ГР. ПЛОВДИВ

Изх. № 1001 – 6

12.01.2024 г.                           

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Съобщаваме Ви,  че с обява изх. № 1001 – 6 от 12.01.2024 г. е издадена заповед № 23ОА-3157 от 08.12.2024 г. за отмяна на заповед  № 23ОА-2116 от 28.08.2023 г. , за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.1 по плана на „Втора Каменица“, гр. Пловдив.

 

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, пряко заинтересованите страни могат да обжалват заповедта, относно нейната законосъобразност, чрез район “Източен” пред Административен съд - Пловдив.

Проектът е изложен в район “Източен” в стая №  37 бул.”Шести септември”   № 274 и е качен на сайта на района.

Справки могат да се правят в работни дни от 8:30 до 10:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

 

С уважение,

 

инж. Йорданка Игнатова

Младши експерт