Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ IV - детска градина 4 групи, УПИ XI - обществено обслужване и УПИ XII - трафопост на част от кв. 1 - нов по плана на "Втора Каменица" гр. Пловдив