Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ III - 8, обществено обслужваща дейност на част от кв. 5 - нов по плана на МФЗ "Изток", гр. Пловдив, община Пловдив.