Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП-План за регулация и застрояване  за ПИ с идентификатор 530.2271“, който попада в УПИ IV-комплексно застрояване, кв. 167, кв. 168 и кв. 170 по плана  на кв.“Възстанически-юг“, гр. Пловдив, община Пловдив.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

                    Съобщаваме Ви, че със Заповед № 23 ОА-1436/15.06.2023 год., на кмета на община Пловдив се допуска да се изработи: „ПУП-План за регулация и застрояване  за ПИ с идентификатор 530.2271“, който попада в УПИ IV-комплексно застрояване, кв. 167, кв. 168 и кв. 170 по плана  на кв.“Възстанически-юг“, гр. Пловдив, община Пловдив.

        

                Уведомяваме Ви, че във връзка с гореизложеното, както и на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, в район „Източен“ - Община Пловдив ще бъде  проведено обществено обсъждане на 27.02.2043 г. от 13.00ч.

 

 

 

      НАЧАЛО НА СЪОБЩАВАНЕ: 21.02.2043 Г.