Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП-План за регулация и застрояване за част от кв. 3, по плана на „Многофункционална зона - Изток“, гр. Пловдив, Община Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                    Съобщаваме Ви, че със Заповед № 23 ОА-2629/13.10.2023 г., на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи: ПУП-План за регулация и застрояване за част от кв. 3, по плана на „Многофункционална зона - Изток“, гр. Пловдив, Община Пловдив.

 

                На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на настоящето обявление може да направите писмени възражения до  район  „Източен“ – Община Пловдив.

 

 

      НАЧАЛО НА СЪОБЩАВАНЕ: 17.10.2023 г.