Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП-План за регулация и застрояване на част от  кв. 53 – стар, кв. 27 – нов,  по плана на „Първа, Втора Каменица и кв. Чайка“, гр. Пловдив, Община Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 23 ОА-1978/16.08.2023 г., на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи: ПУП-План за регулация и застрояване на част от  кв. 53 – стар, кв. 27 – нов,  по плана на „Първа, Втора Каменица и кв. Чайка“, гр. Пловдив, Община Пловдив.

                На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на настоящето обявление може да направите писмени възражения до  район  „Източен“ – Община Пловдив.

      НАЧАЛО НА СЪОБЩАВАНЕ: 21.08.2023 г.