Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП-План за регулация и застрояване на част от кв. 526, по плана на „Първа градска част - юг“, гр. Пловдив, Община Пловдив.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                    Съобщаваме Ви, че със Заповед № 24 ОА-226/29.01.2024 г., на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи: ПУП-План за регулация и застрояване на част от кв. 526, по плана на „Първа градска част - юг“, гр. Пловдив, Община Пловдив.

 

                На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на настоящето обявление може да направите писмени възражения до  район  „Източен“ – Община Пловдив.

 

 

НАЧАЛО НА СЪОБЩАВАНЕ: 02.02.2024 г.