Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

 ПУП – План за регулация и застрояване  на  част от кв. 4 – нов /кв. 31 – стар/ по плана на  „Първа и Втора Каменица и  кв. Чайка “ – гр. Пловдив.

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че със заповед № 23ОА-2239/12.09.2023 г. на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи:  ПУП – План за регулация и застрояване  на  част от кв. 4 – нов /кв. 31 – стар/ по плана на  „Първа и Втора Каменица и  кв. Чайка “ – гр. Пловдив.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на настоящето обявление може да направите писмени възражения чрез  район  „Източен“  до  Община Пловдив.

НАЧАЛО  НА СЪОБЩАВАНЕ: 13.09.2023г.