Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП-План за регулация и застрояване на част от  кв. 2 по плана на ИИЗ-IV част, гр. Пловдив, община Пловдив

 СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 23 ОА-1976/16.08.2023 г., на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи: ПУП-План за регулация и застрояване на част от  кв. 2 по плана на ИИЗ-IV част,                 гр. Пловдив, община Пловдив.

 

                На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на настоящето обявление може да направите писмени възражения до  район  „Източен“ – Община Пловдив.

 

 

      НАЧАЛО НА СЪОБЩАВАНЕ: 21.08.2023 г.