Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП – План за регулация и застрояване  на  част от кв. 18 – нов по плана на кв. Многофункционална зона „Изток“ гр. Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

                    Съобщаваме Ви, че със заповед № 23ОА-3190/12.12.2023 г. на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи: ПУП – План за регулация и застрояване  на  част от кв. 18 – нов по плана на кв. Многофункционална зона „Изток“ гр. Пловдив

               На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на настоящето обявление може да направите писмени възражения чрез  район  „Източен“  до  Община Пловдив.

 

 

 

 

НАЧАЛО  НА СЪОБЩАВАНЕ: 15.12.2023г.