Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за  ПУП – ПРЗ на част от  кв. 9 - нов по плана на кв. „Гладно поле“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 588 (2)

13.11.2023 г.                           

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Съобщаваме Ви,  че със Заповед  № 23ОА-2894 от 03.11.2023 г. е  одобрен проект за  ПУП – ПРЗ на част от  кв. 9 - нов по плана на кв. „Гладно поле“, гр. Пловдив,  който засяга Вашия имот.

 

Проектът е изложен в район “Източен” в стая № 37, гр. Пловдив, бул.”6-ти септември” № 274.

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, пряко заинтересованите страни могат да обжалват заповедта, относно нейната законосъобразност, чрез район “Източен”- Община Пловдив, пред Административен съд - Пловдив.

Справки могат да се правят в работни дни от 8:30 до 10:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

 

 

С уважение,

 

инж. Йорданка Игнатова

Младши експерт „УП и ПУП“