Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект  за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV – 525.303 производствено обслужващи дейности от кв. 17 по плана на ПУП ПУР „МФЗ - Изток“, град Пловдив

Изх. № 1001 -356

26.06.2024 г.

 

ДО

"Ю КЕЙ ДИРЕКТ ООД

П Л О В Д И В        

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че с Протокол № 10 от 17.05.2024 г. точка № 24  на ЕСУТ при Община Пловдив  е разгледан  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV – 525.303 производствено обслужващи дейности от кв. 17 по плана на ПУП ПУР „МФЗ - Изток“, град Пловдив, което засяга Вашия имот.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен  срок от получаване на настоящето съобщение можете да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до район „Източен”.

Проектът е изложен в стая № 37 на район „Източен”, гр. Пловдив, бул.”Шести септември” № 274.

Справки могат да се правят в дните : понеделник до петък от 8:30 до 10:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

 

 

 

 

НАЧАЛО НА СЪОБЩАВАНЕТО: 26.06.2024 Г.