Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 2  по плана на „Източна индустриална зона“ IV част, гр. Пловдив

Изх. № 1001 - 773

30.11.2023 г.

 

ДО

 „ХИДРОКОРЕКТ“ ЕООД

С управител: Иван Иванов,

ж.к. „Тракия“ бл. № 81, вх. б, ет. 2, ап. 10

П Л О В Д И В        

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че с Протокол № 32 от  25.10.2023 г. точка № 28 на ЕСУТ при Община Пловдив  е разгледан  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 2  по плана на „Източна индустриална зона“ IV част, гр. Пловдив, което засяга Вашия имот.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен  срок от получаване на настоящето съобщение можете да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до район „Източен”.

Проектът е изложен в стая № 37 на район „Източен”, гр. Пловдив, бул.”Шести септември” № 274.

Справки могат да се правят в дните : понеделник до петък от 8:30 до 10:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

 

 

 

 

 

Начало на съобщаване 30.11.2023 г.