Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за УПИ I - зеленина, кв. 7 по плана на в. "Изгрев", гр. Пловдив