Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация на част от кв. 7 по плана на кв. "Изгрев", гр. Пловдив за УПИ I - зеленина