Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект на подробен устройствен план - план за регулация на територията на част от кв.620, УПИ I - комплексно застрояване по плана на пета градска част, гр. Пловдив