Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ТЕКСТОВАТА ЧАСТ НА ЗАПОВЕД №18ОА-1722/27.07.2018Г.

Изх. № 1001 – 213 – (6)

18.09.2023 г.                           

 

 

 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

     Съобщаваме Ви,  че с обява изх. № 1001 – 213(6) от 18.09.2023 г. е съобщена заповед № 23ОА-2260 от 12.09.2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Заповед №18ОА-1722/27.07.2018 г., неразделна част от заповед №18ОА-1278/07.06.2018 г. за одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.1 по плана на „Източно индустриална зона“ IV част гр. Пловдив,  която засяга Вашия имот.

 

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, пряко заинтересованите страни могат да обжалват заповедта, относно нейната законосъобразност, чрез район “Източен” пред Административен съд - Пловдив.

 

Проектът е изложен в район “Източен” в стая №  37 бул.”Шести септември”   № 274 и е качен на сайта на района.

 

Справки могат да се правят в работни дни от 8:30 до 10:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

 

 

 

С уважение,

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ:

Инж. Йорданка Игнатова