Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен пллан - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) и схема на инженерната инфраструктура - част от кв. 14 по плана на "Многофункционална зона - Изток", гр. Пловдив