Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

На 21.08.2023г. от 13 часа ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ с ИД 530.2271, който попада в УПИ IV - комплексно застрояване в кв. 167, кв. 169 и кв. 170, по плана на кв. Възстанически - юг.