Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на стационарни типови преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия и услуги, в УПИ I - комплексно жилищно строителство, кв. 6 нов по действащия регулационен план на кв. "Изгрев" гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.63 по КК и КР на гр. Пловдив