Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СПО В ЗОНА ЗА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ, В УПИ I - КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, КВ. 6 НОВ ПО ДЕЙСТВАЩИЯ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА КВ. "ИЗГРЕВ" ГР. ПЛОВДИВ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че с

Протокол № 2 т. 6 от 20.04.2023г. на РЕСУТ при район „Източен“ е одобрена  схема за

разполагане на стационарни типови преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия и услуги, в УПИ I- комплексно жилищно строителство,  кв. 6 нов по действащия регулационен  плана на кв. „Изгрев“ гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.63 по КК и КР на гр. Пловдив .

Схемата е одобрена с типов проект и техническо задание към него.

Може да се кандидатства за следните обекти:

Зона А                                                     Зона В

  1. СПО № 8 с площ 20.00кв.м
  2. СПО № 3  с площ 20.00кв.м            7. СПО № 9 с площ 20.00кв.м
  3. СПО № 4 с площ 20.00кв.м            8. СПО №10  с площ 20.00кв.м
  4. СПО № 5 с площ 20.00 кв.м           9. СПО № 11 с площ 20.00 кв. м.
  5. СПО № 6 с площ 20.00кв.м
  6. СПО № 7  с площ 20.00кв.м        

 

 

 Справки могат да се правят всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч. на офис № 2/ стопански дейности/ на район „Източен“, бул. „Шести септември“ № 274 , гр. Пловдив.

Заявления за ползване на място общинска собственост чрез поставяне на стационарен преместваем обект по одобрена схема се подават на офис № 4-деловодство от  08:30ч. на  13.03.2024г.  до  17:00ч. на   26.03.2024г.

Качено на информационното табло на  12.03.2024г. и публикувано на електронната страница на район „Източен“ .