Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявяване на схеми за разполагане на СПО

Схема за разполагане на стационарни типови преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия и услуги, в УПИ I - комплексно жилищно строителство, кв. 6 нов по действащия регулационен план на кв. "Изгрев" гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.63 по КК и КР на гр. Пловдив

Схема за разполагане на стационарни типови преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия и услуги, в УПИ I - Комплексно застрояване, озеленяване и подземни гаражи по действащия регулационен план на кв. "Дружба", ПИ с идентификатор 56784.553.19 по КК и КР на гр. Пловдив

Одобрена зона за търговия за разполагане на СПО в ПИ56784.525.3005, по плана на кв. "Първа градска част", до о.т. 316 СК, гр. Пловдив

Схема в зона за търговия, за разполагане на стационарни преместваеми обекти, в УПИ I-1 за обществено обслужване дейности и подземни гаражи на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив

Схема в зона за търговия, за разполагане на преместваеми търговски обекти на ул. "Батак", в УПИ I-5 компл. жил. застрояване, кв. 6-нов от действащия регулационен план на многофункционална зона "Изток" - гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО, в УПИ I - комплексно жилищно строителство, кв. 4-нов, по плана на кв. "Изгрев" - на гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО в УПИ XII - обществена дейност, кв.28 по плана на кв. "Втора Каменица" ПИ с ИД 56784.528.6 по КК и КР на гр. Пловдив; в ПИ 56784.525.9504, по плана на кв. "СМФЗИ", в ПИ 56784.525.3005, по плана на кв. "Първа градска част", до о.т. 316СК, гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I - компклексно застрояване, за магазин, ретсорант и кафе - сладкарница, трафопост и озеленяване, кв. 3 по плана на кв. "Дружба" - на гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ IV - 553.215, компл. Жилищно строителство от кв. 1б нов по действащия регулационен план на кв. "Ландос" - Пловдив

Схема за разполагане на СПО, в УПИ IV - 341, за жилищни нужди, кв.15, по плана на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив