Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Уведомление за инвестиционно предложение от "Ленассо" ЕООД: "Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране и рециклиране на неопасни отпадъци - шлака от пещи с местонахождение: Поземлен имот 56784.527.22, област Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив