Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с вх. № ОВОС - 49/10.01.2024г. за "Завишаване на количествата на проеманита НУБА с код 16 06 01* на съществуваща площадка" в ПИ 56784.527.272 и ПИ с идентификатор 56784.527.339, гр. Пловдив, с възложител "Гаро-2004" ЕООД.