Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с вх. №ОВОС - 1072/10.05.2024г. за инвестиционно предложение (ИП): "Изграждане на един тръбен кладенец за оросяване на зелени площи" в ПИ 56784.525.305 по КККР на гр. Пловдив, район "Източен", община Пловдив, област Пловдив с възложител "ЕЛЕКТ" ЕООД

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

ПЛОВДИВ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

от „ЕЛЕКТ” ЕООД, ЕИК  115820650

Със седалище: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Родопи” № 108, ет. 3, ап. 6

Пълен пощенски адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, ПК 4000, ул. „Родопи” № 108, ет. 3, ап. 6

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0886 526 447- инж. Пламен Йорданов

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Ванко Пудев

Лице за контакти: 0886 526 447- инж. Пламен Йорданов- упълномощен представител

 

УВАЖАЕМИ/А Г-Н/ Г-ЖО ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че „ЕЛЕКТ” ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на един тръбен кладенец за оросяване на зелени площи, в ПИ 56784.525.305 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив”.

Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението:

За оросяване на зелени площи се предвижда изграждането на един тръбен кладенец, при „ЕЛЕКТ” ЕООД в гр. Пловдив.

Инвестиционното предложение не е ново. Същото е допълнение към ИП „Бизнес център и логистична база в ПИ 56784.525.305, по КККР на гр. Пловдив” с внесено увеномление в РИОСВ- Пловдив с вх. № ОВОС- 3113/ 19.10.2022 г. и решение с изх. № ОВОС- 3113 (1)/ 29.11.2022 г..

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

 1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши в интервала от 0,00 до 20,00 m и ще бъде спусната колона от PVC Ø160 тръби и филтри. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатия водоносен пласт. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл.

Проектният тръбен кладенец ще е с водоприемна част, разположена в кватенерния водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”.

Ще се използва съществуващата инфраструктура.

 

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Нормативно не се налагат други разрешителни, освен разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения от БД ИБР.

 

 1. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

 

Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в имот ПИ 56784.525.305, по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

 

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Необходимото годишно водно количество, което ще се ползва от проектното водовземно съоръжение е до Qгод.= 5000 m3/годишно.

Питейно-битовото водоснабдяване на работещите в бъдещият бизнес център с логистична база ще се осъществява от водопроводната мрежа на град Пловдив, съгласно Договор за присъединяване № 8029/16.10.2023 г., сключен между „Водоснабдяване и канализация” ЕООД- Пловдив и „ЕЛЕКТ” ЕООД.

 1. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват вещества, които да бъдат опасни и да са в контакт с подземните води.

 

 1. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

………………не се очакват.…………………………………………………………………………...

 

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

………………не се очакват.…………………………………………………………………………...

 

 1. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

………………не се очакват.…………………………………………………………………………...

 

 1. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

………………не се очакват.…………………………………………………………………………...

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

0 Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

0 Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

0  Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

Прилагам:

 1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
 3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

 1. Електронен носител - 1 бр.
 2. 0Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
 3. 0Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
 4. 0Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

 

 

 

Дата: ………………….                    Уведомител: …………………………………………….

                                                                    /инж. Пламен Йорданов- упълномощен представител /