Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на стационарни типови преместваеми обекти в зона за търговия и услуги, УПИ I - комплексно жилищно строителство, кв. 6 по плана на кв."Изгрев" - II част, гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.63 по КК и КР на гр. Пловдив