Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Район "Източен" обявява конкурс за „Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

О Б Я В А

Район „Източен“ – Община Пловдив, във връзка с изпълнение на дейност 2 „Подбор на персонал в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Източен“-община Пловдив“ по проект № BG05M9OP001-2.002-0218-C001 - "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ - РАЙОН "ИЗТОЧЕН", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 - „Независим живот“ и Заповед № П-НЖ-280 от 16.05.2016 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

„Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

 

1. Място на работа: район „Източен“ – община Пловдив в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Източен“-община Пловдив.

1.1. Предмет на дейността, включващ следната услуга: Управление на специализирано транспортно средство за хора с увреждания;

1.2. Заетост: непълен работен ден – 4 /четири/ часа;

2. Минимални и специфични изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:

-          Образование: средно;

-          Друга квалификация: правоспособност за управление на МПС от категория „С“;

-          Професионален опит: 3 /три/ години управление на МПС от категория „С“;

3. Необходими документи за участие в конкурса:

- Заявление по образец, което се предоставя от район „Източен” – Община Пловдив-Приложение № 1;

- Документ за самоличност – заверено копие;

- Автобиография;

- Диплом за завършено образование – заверено копие;

- Свидетелство за управление на МПС от категория “С“ - заверено копие;

- Трудова книжка за доказване на професионален опит – заверено копие;

- Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали лицето се води на отчет;

- Служебна бележка от Бюро по труда, относно регистрацията на лицето в бюрото /когато е приложимо/;

- Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;

- Пенсионно разпореждане /когато е приложимо/;

- Пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично от кандидата;

Кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността ще бъдат класирани след събеседване с комисията въз основа на индивидуални оценъчни карти.

4. Начин на провеждане на конкурса:

4.1. Подборът на кандидатите за шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания по Проекта ще се извърши от назначена със Заповед на Кмета на Района, комисия, чрез преценка на качествата на кандидатите, професионалния опит и индивидуални способности въз основа на индивидуални оценъчни карти, за което Комисията съставя писмен Протокол и го представя на Кмета на Района за утвърждаване;

4.2. Резултатите от подбора се обявяват на интернет-страницата на Район „Източен” – Община Пловдив и на таблото за информация в двудневен срок от утвърждаване на Протокола за класиране на кандидатите от Кмета на района.

5. Срок и място за подаване на документи:

5.1. Заявленията се подават в периода 17.05.2016 г. до 26.05.2016 г. включително.

5.2. Кандидатите следва да подават своите документи в Деловодството на Район "Източен" - Община Пловдив на ул. „Лев Толстой” № 2, гр. Пловдив, ст. 23 до Ръководител Проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ - РАЙОН "ИЗТОЧЕН“.

6. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

6.1. В двудневен срок от провеждане на събеседването с кандидатите, Комисията изготвя Протокол за класиране на кандидатите.

6.2. Кметът на Район «Източен» - Община Пловдив, след представянето на Протокола на Комисията, издава Заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

6.3. Въз основа на Заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на Район «Източен» - Община Пловдив сключва трудов договор с класирания на първо място, съобразно предвиденото в настоящата обява и в съответствие с изискванията на Проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ - РАЙОН "ИЗТОЧЕН ” при Район „Източен“ – Община Пловдив“.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК:

ЗАЯВЛЕНИЕ