Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Район "Източен" - община Пловдив обявява конкурс за длъжността главен инженер в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

О  Б  Я  В  А

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, район  „ Източен “ – община Пловдив,

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР  В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността :

- степен на образование: бакалавър, строителен инженер, пътен инженер

- професионален опит: 3 години, или ранг ІV младши

- да отговаря на изискванията на чл. 7, ал.1 от ЗДС

  1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността :

- компютърна грамотност-  AutoCad, MS Office ;

- работа с персонални прежови устройства – наличие на сертификати са с предимство

- познаване на нормативната база, свързана с териториалното и селищното устройство на страната ;

- комуникативни способности и умения за работа в екип.

  1. Начин на провеждане на конкурса :
  1. Необходими документи за участие в конкурса :
  1. Документите се подават лично, или чрез пълномощник в непрозрачен запечатан плик

в Деловодството на район “Източен”, бул. “Шести септември” № 274, от 8,30 до 17,00 часа.

  1. Срок за подаване на документите – 10 дни от публикуване на обявата.
  2. Информация за длъжността:
  1. Размер на основната заплата определена за длъжността : 933,00 лв. – 1850,00 лв.
  2. Лице за информация : Радка Димитрова – Главен експерт ЧР
  3. Телефон за информация : 032 / 601 095