Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Район „Източен" като бенефициент на Проект „ Независим живот - Район „Източен" обявява свободна позиция за следната длъжност: Социален асистент

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободни позиции за следните длъжности:

 1. ДЛЪЖНОСТ:  СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
 2. БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
 3. МЯСТО НА РАБОТА:  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА  НА УЛ. „ ЛОТОС „ 1
 4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  ИЗВЪРШВА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЪС СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ  НА ПОТРЕБИТЕЛИ- ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
 5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА : БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, КОИТО НЕ СА ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ
 6. ОБРАЗОВАНИЕ:  СРЕДНО
 7. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: ДА ПРИТЕЖАВА ПСИХИЧЕСКА НАГЛАСА И ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА И ХОРА НАД 65г. ВЪЗРАСТ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

ДРУГИ:
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: определен срок – до 30.11.2017г. с тримесечен изпитателен срок в полза на работодателя
РАБОТНО ВРЕМЕ: непълно – 4 ч./ден. Работата е свързана с обслужване на повече от един потребител дневно, съгласно предварително изготвен седмичен график

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Заявление за заемане на длъжността  по образец
 • Документ за самоличност за справка
 • Автобиография ( СV)
 • Документи за придобита образователна степен и професионална квалификация- копие и оригинал за справка
 • Служебна бележка относно регистрация в Бюро по труда( ако е безработен/а)
 • Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали се води на учет
 • Служебна бележка от месторабота(ако кандидатът работи)
 • Служебна бележка от учебно заведение(ако кандидатът учи)
 • Пенсионно разпореждане( само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
 • Копие от сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти по ОПРЧР 2007- досега

  ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 10.10.2016г.
ДО: 14.10.2016г.
В СГРАДА НА: Район „Източен”, деловодство, стая № 23
АДРЕС: гр. Пловдив, ул. " Лев Толстой " №2
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 07.10.2016г.
Забележка!

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване
Свидетелство за съдимост и Карта за предварителен медицински преглед  ще  се изискват  допълнително от кандидатите, които ще бъдат  назначени на обявените длъжности