Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Район „Източен" като бенефициент на Проект „ Независим живот - Район „Източен" обявява свободна позиция за следната длъжност: РЕХАБИЛИТАТОР

ОБЯВА

Район „Източен" като бенефициент на Проект „ Независим живот - Район „Източен" обявява свободна позиция за следната длъжност:

1.       ДЛЪЖНОСТ: РЕХАБИЛИТАТОР

2.       БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1

3.       МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 01.07.2016г.

4.        МЯСТО НА РАБОТА: ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА НА УЛ. „ ЛОТОС „ 1

5.       ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ-ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ; ОБУЧАВА БЛИЗКИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДА ИЗВЪРШВАТ ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА В ДОМАШНА СРЕДА

6.       ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА : ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, КОИТО НЕ СА ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

7.       ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ВИСШЕ- ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР, БАКАЛАВЪР, МАГИСТЪР ИЛИ СРЕДНО СПЕЦИАЛНО С ПРОФЕСИАНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „РЕХАБИЛИТАТОР"

8.        ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: ОПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА - 1г.

9.       СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: ДА ПРИТЕЖАВА ПСИХИЧЕСКА НАГЛАСА И ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА И ХОРА НАД 65г .ВЪЗРАСТ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНE

10.    ДРУГИ:

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: определен срок - до 30.11.2017г. с тримесечен изпитателен срок в полза на работодателя

РАБОТНО ВРЕМЕ: непълно - 74 ч. месечно. Работата е свързана с обслужване на потребители, съгласно предварително изготвен седмичен график

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

■ Заявление за заемане на длъжността по образец

 

■ Документ за самоличност за справка

 

■ Автобиография (CV)

■ Документи за придобита образователна степен и професионална квалификзция-копие и оригинал за справка

■ Служебна бележка относно регистрация е Бюро по труда( ако е безработен/а)

 

■ Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали се води на учет

 

■ Служебна бележка от место работа (ако кандидатът работи)

 

■ Служебна бележка от учебно заведение{ако кандидатът учи)

■ Пенсионно разпореждане( само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

 

■ Копие от сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти по ОПРЧР 2007- досега

 

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ

 

ОТ:   27.06.2016г.

ДО:  01.07.2016г.

В СГРАДА НА: Район „Източен", деловодство, стая № 23

АДРЕС: гр. Пловдив, ул." Лев Толстой " №2

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 24.06.2016г.

 

Забележка!

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване на 04.07.2016г.

 

Свидетелство за съдимост и Карта за предварителен медицински преглед ще се изискват допълнително от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Свобода Тафрова-Техн.сътрудник по проекта