Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ  В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО"

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността :

 - степен на образование: бакалавър

 - професионален опит: 1 година, или ранг ІV младши

 - да отговаря на изискванията на чл. 7, ал.1 от ЗДС

  1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността :

- компютърна грамотност;

- познаване на нормативната база, касаеща етажната собственост и енергийната ефективност ;

- комуникативни способности и умения за работа в екип.

  1. Начин на провеждане на конкурса :
  1. Необходими документи за участие в конкурса :
  1. Документите се подават лично, или чрез пълномощник в непрозрачен запечатан плик

в Деловодството на район “Източен”, бул. “Шести септември” № 274, от 8,30 до 17,00 часа.

  1. Срок за подаване на документите – 10 дни от публикуване на обявата.
  2. Информация за длъжността:
  1. Размер на основната заплата определена за длъжността : 780,00 лв. – 1700,00 лв.
  2. Лице за информация : Радка Димитрова – Главен експерт ЧР
  3. Телефон за информация : 032 / 601 095